De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Brood en Beleg.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant Brood en Beleg te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Brood en Beleg zijn vrijblijvend. Brood en Beleg accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Brood en Beleg behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst nog geen feit, na de persoonlijk bevestiging is de bestelling een opdracht. Brood en Beleg behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Brood en Beleg bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen en alleen aan bedrijven. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Brood en Beleg zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Brood en Beleg ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Brood en Beleg daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid

Brood en Beleg is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Brood en Beleg is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Brood en Beleg komen. Brood en Beleg draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Brood en Beleg eveneens geen verantwoordelijkheid. Brood en Beleg is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brood en Beleg, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brood en Beleg. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Brood en Beleg uitgesloten.

Rechten

Alle contacten en transacties met Brood en Beleg geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Brood en Beleg. Niets uit uitgaven of publicaties van Brood en Beleg mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brood en Beleg.
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brood en Beleg en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klantgegevens

Indien de klant aan Brood en Beleg opgave doet van een adres is Brood en Beleg gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:

Brood en Beleg
Singel 1940-1945 175
5384 PK Oss
0412-630576
info@broodenbelegoss.nl